Ettevõttest

Juhtimissüsteemid

EESTI HORISONTAALPUUR OÜ juhtimissüsteem vastab alljärgnevatele rahvusvaheliste standardite nõuetele: 

Juhtpõhimõtted

Meie kvaliteedi-, keskkonna- ja töökeskkonnaalased juhtpõhimõtted on

 1. Suurendamaks firma mainet, konkurentsivõimet ja tagamaks kindlat turuosa Eesti insenerrajatiste ehitusturul peavad ettevõtte poolt pakutavad teenused olema täies vastavuses tellijate nõuetega. Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja kõigi firma teenuste kvaliteeti ning keskkonda ja tööohutust mõjutavate töötajate sihipärast ja järjekindlat tegutsemist.

 2. Ettevõte on avatud suhtluseks töötajate jt. huvipooltega ning hindab oma juhtimissüsteemi toimivust. Tulemuste põhjal parendatakse järjepidevalt juhtimissüsteemi ja tegevusi üha rohkem vastama tellijate ja teiste huvipoolte ootustele.

EESTI HORISONTAALPUUR OÜ tarnib ehitustöid ja teenuseid, mis vastavad tellija ootustele ja keskkonnanõuetele, tagades töötajate ohutuse ning annab oma teenused tellijale üle veatuna ja graafikukohaselt ja vastutab määratud garantiitingimuste järgi rajatiste toimivuse eest.

Kvaliteedi, keskkonna ja tööohutuse nõuete täitmine oma tegevuses ja kõigil ehitamise etappidel saavutatakse juhtimissüsteemi järjepideva parandamisega, sealhulgas:

 • ootuste määratlemisel koos tellijaga;
 • vastavuskohustuste ja kohaldatavate nõuete (sh keskkonna- ja töökeskkonnaalased) järgimisega;
 • ehituse pideva planeerimise ja juhtimisega;
 • kvaliteedivigade ennetamisega;
 • võimalike keskkonnamõjude minimiseerimise ja saastamise ärahoidmisega;
 • kõigi kliendi tehtud märkuste uurimise ja leitud kõrvalekallete kohese parandamisega;
 • uute töövõtete ja materjalide kasutamisega;
 • töötajate nõuetele vastava ja nende soove arvestava ohutu töökeskkonna tagamisega koos vajalike juhendamistega ohtude kõrvaldamiseks ja riskide vähendamiseks,
 • tervislike eluviiside edendamisega,
 • töötajate juhendamisega ohutute töövõtete kasutamiseks ning nende kaasamisel töökeskkonna parendamisse, et hoida ära õnnetusi ja vältida kutsehaigestumisi.